בלק – הכרת הטוב ממשיכה סייעתא דשמיא

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה מפליג מאוד בשבח מידת הכרת הטוב. כל מי שעזר לרב במלאכת הקודש של החזקת התורה וגמילות חסדים היה זוכה להארת פנים מעוררת פליאה והשתאות, והרב היה מרעיף עליו אהבה וכבוד לאין ערוך, מלבד מה שהוא היה טורח ומכתת רגליו לשמוח עמו בשמחתו ,לנחמו באבלו, לבקרו בחוליו.

היה שגור על לשונו של הרב: 'לא אשכח לך לעולם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, את הטובה אשר עשית עמדי'! ואכן, בזכות הכרת הטוב המופלאה של הרב התרחשו בחייו ניסים ונפלאות עם מיטיביו. גם היום לאחר הסתלקותו של הרב לגנזי מרומים מתרחשים ניסים ונפלאות עם כל מי שקשור להפצת תורתו הקדושה, כפי שהרב הבטיח בשיחתו האחרונה: 'תפקידי הוא להגן על כל מי שחתם הוראת קבע להחזקת התורה, גם אם יקומו עליו מקטרגים להזיקו, אני יאמר 'זה שלי'. ואין חולק!

בהקשר זה נאיר נקודה של אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

החתם סופר זיע"א מציין דבר פלא – בכל התורה הקדושה כולה, אבותינו היו עדי ראיה: בריאת העולם, חטא הנחש, נח והמבול, דור הפלגה, האבות הקדושים, י"ב השבטים, גלות מצרים, גאולת ישראל, מתן תורה וארבעים שנות המדבר. הארוע היחיד שאבותינו לא ראוהו ולא ידעו על קיומו בזמן אמת, הוא עניין בלק ובלעם, שזממו להכחיד את עם ישראל לחלוטין, ואפילו משה רבינו לא ידע על כך, ורק מפי הגבורה התגלתה פרשה זו. ולמרות שאף אחד לא פעל ולא התפלל לביטול הגזירה, ה' יתברך ברוב רחמיו וברוב חסדיו הפך את הקללה לברכה.

כשמוע בני ישראל על נס ההצלה שנעשה להם, היו צריכים תיכף ומיד להודות ולהלל, לשיר ולזמר שיר של הודיה והכרת הטוב לה' יתברך, שהרי לולא חסדו הגדול לא היה נשאר מהם שריד ופליט ח"ו.

אולם בפועל, נס ההצלה התקבל אצל בני ישראל כדבר המובן מאליו, והם לא הכירו טובה למלך רם ונישא, על גאולתם ופדות נפשם.

מיד נלמד שחוסר הכרת הטוב הוא פגם נורא, פגם שהביא לכך שבני ישראל נכשלו עם בנות מואב, ונהרגו מאתיים אלף מבני ישראל [ 24,000 במגיפה, ועוד 176,000 על ידי דייני ישראל].

סמיכות זו של מעשה בלק ובלעם למעשה נפילתם הרוחנית של בני ישראל עם בנות מואב בשיטים באה ללמדנו, שאי הכרת הטוב על חסדי ה' גרמה לאיבוד כל הסייעתא דשמיא, ולסילוק ההגנה השמיימית מעליהם, ועל כן הם לא עמדו בנסיון. אם הם היו זוכים להכיר טובה לה' על נס הצלתם מבלק ובלעם, בוודאי היו מקבלים מהקב"ה שפע של סייעתא דשמיא ותעצומות נפש להתגבר על הנסיון.

ולכן הנביא מיכה זועק ומצווה אותנו: "עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור… למען דעת צדקות ה'". והיינו, כדי לעורר אותנו בכל יום, לזכור את החסדים העצומים, את הניסים והנפלאות שהקב"ה עושה עימנו בכל עת ובכל שעה, ומציל אותנו מכל מיני סכנות וגזירות קשות, ובזכות זכירת חסדיו של הבורא, והכרת הטוב בשיר והלל תהיה לנו סייעתא דשמיא עצומה, לעלות ולהתעלות מעלה מעלה בעבודתו יתברך, ולעולם לא נכשל בשום עוון. אך מי שבעוונות הרבים שוכח את חסדיו של הבורא עמו, מאבד את הסייעתא דשמיא, וממילא עלול גם להגיע לידי נפילות רוחניות קשות ביותר.

בשל דברי הנביא מיכה רצו רבותינו אנשי כנסת הגדולה לתקן שכל אדם יקרא פעמיים בכל יום את פרשת בלק, יחד עם פרשת קריאת שמע, ורק משום טורח ציבור לא קבעו זאת הלכה למעשה.

מרן החיד"א זיע"א בספרו "עבודת הקודש" סידר להוסיף על השש זכירות שצריכים לזכור בכל יום עוד ארבע זכירות נוספות, והראשונה שבהם היא: "עמי זכור נא מה יעץ בלק… למען דעת צדקות ה'". והיינו משום שזכירה זו שהאדם זוכר את החסדים העצומים והניסים המופלאים שה' עשה ועושה עמו בכל עת, היא היסוד לכל עלייתו הרוחנית.

וככל שהאדם מרבה להכיר בטובות המרובות שהבורא עושה עמו בכל רגע ומודה לו על כך מעומק הלב, כך גם הקב"ה משפיע לו מן השמים יותר ויותר שפע של טובה וברכה. ומקובלנו מפי צדיקי עליון, אשר רוב ככל הייסורים הבאים על האדם הם על כך שהוא שוכח להודות לבוראו על ימי השלווה שהוא נותן לו, ועל כן באים עליו ייסורים לעוררו על כך.

ולכן עלינו תמיד לזכור את הטובות המרובות שה' יתברך עשה ועושה עמנו בכל עת ובכל שעה, ולהודות לו על כך מעומק הלב, ועל ידי כן הקב"ה ישפיע עלינו כל טוב בגשמיות וברוחניות.

מאמרים נוספים

מאמרים

אהבת ישראל

העיקר זה אהבת ישראל. ולכן לפי בעל התניא מי שיוקדת בלבו אהבת ישראל, זה שובר את כל המחיצות שמפרידות בין האדם לקונו, וכאשר האדם שונא יהודי, כל המחיצות חוזרות. לכן דוד המלך שהוא שבר את כל המחיצות, ויעיד עליו המקרה של שמעי בן גרא, ואבשלום בנו, ואמנון בנו, ויואב בן

המשך קריאה »
מאמרים

איכות מצמיחה איכות!!

לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

חוקת – לעולם יהא אדם

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א החזיק אלפי אברכים ברשת כוללים ארצית, בשיחותיו הקדושות הוא היה חוזר ומדגיש לפניהם שתכלית הקמת הכוללים אינה לגדל תלמידי חכמים, תלמידי חכמים יש בשפע, בדורנו חסרים בני אדם! בראש ובראשונה תהיו ראויים לתואר אדם, ואחר כך תתקדמו ותתעלו למדרגות נוספות. היסודות של עבודת ה' מושתתות על מדות טובות והנהגות ישרות בין אדם לחברו,

המשך קריאה »
מאמרים

והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווה

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »
מאמרים

גערה של צדיק – מפתח הישועות

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »
מאמרים

וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

מספר תלמידו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: אני ורעייתי זכינו להסתופף בצלו הטהור של הרב, וכל חיינו התנהלו על פי דעתו הקדושה. לאחר שנות ציפייה לפרי בטן הורה לנו הרב: תפנו לטיפולי פוריות, זה רצון ה' יתברך, תקבלו זאת ברצון ותהיה לכם ישועה. כידוע, טיפולי פוריות דורשים הרבה כוחות גוף ונפש, בעינינו ראינו כיצד אנשים בעלי מעמד

המשך קריאה »