גערה של צדיק – מפתח הישועות

הנהגתו בקודש של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה הנהגה של חסד ורחמים, שמחה ומאור פנים, ולכן כאשר הרב היה גוער או מוכיח מי מתלמידיו או ממקורביו, הפגיעה הייתה כפולה ומכופלת, אשרי מי שלא טעם!

אך האמת היא – אשרי מי שטעם!!! בעלי דעה יודעים היטב שלקבל באהבה גערה של צדיק, מעלתה נשגבה עד מאוד, ובכוחה לפתוח שערים בגשמיות וברוחניות. אדם שמפנים שגערת הרב היא לטובתו, להעמידו בקרן אורה ולהורות לו דרך הישר, אמור להודות לרב מקרב לב על דאגתו כלפיו, לשפר מעשיו ודרכיו ולהתקרב אל ה' יתברך.

היו אברכים שציפו שנים ארוכות להיפקד בזרע של קיימא, או בישועה אחרת… ורק לאחר שהם קיבלו באהבה גערה מהרב, הם נושעו ונפקדו בדבר ישועה ורחמים.

היו גם כאלו שנפגעו ופנו לחפש רב יותר נחמד… ובכך הוכיחו שאינם ראויים להיות במחיצתו של איש האלוקים, וההפסד כולו שלהם.

המיוחדים ביותר הם אלו שלא היו ראויים לגערה, ובמבט שטחי נראה כאילו הרב טעה בתוכחתם, ובכל זאת הם קיבלוה בענווה ובתמימות. ולבסוף מבט מעמיק גילה שגם אם התוכחה הייתה שגויה, מכל מקום הם הרוויחו ממנה בגדול. כי כאשר התוכחה יוצאת מפי אדם שכל כולו בטל לבוראו, תמיד היא לטובה ולברכה.

בהקשר זה נאיר נקודה של אור מהספר הקדוש 'אמרי נועם':

כל מעשיו של משה רבנו היו אך ורק לכבוד הקב"ה, ואשר על כן הוא הזדרז לנקום נקמת ה' מהמדיינים, למרות שה' יתברך אמר לו שלאחר מכן הוא ייאסף אל עמיו. כשחזרו הלוחמים מעוטרים בכתר הניצחון כעס עליהם משה על כך שלא הרגו את הנקבות, ולמרות שנשתכחה ממנו הלכה, כי לא היה צריך לכעוס עליהם, בכל זאת יצא מכעסו של צדיק טוב גמור ונפלא.

בספר הזוהר הקדוש הפליג מאוד בחומרת עוון הכעס ובהשלכותיו הקשות, אך מאידך גיסא מדגיש הזוהר הקדוש שכעסם של תלמידי חכמים בבחינת 'רוגזא דרבנן' הרי הוא טוב ומועיל מכל צד שהוא, כיון שכל כעסם של הצדיקים הוא אך ורק לכבוד הקב"ה, ולכן חזקה עליו שבכל אופן יפעל פעולה טובה ונפלאה.

אם כן עלינו לגלות את אותו טוב נפלא שיצא ללוחמים מכעסו של משה רבנו?

לאחר חלוקת השלל באו הלוחמים לפני משה רבנו ואמרו לו שברצונם להקדיש לה' את כל תכשיטי הזהב ששללו מנשות מדין, כדי לכפר על נפשותיהם. ואמרו רבותינו בגמרא הקדושה שכאשר משה רבנו שמע את בקשתם, הוא חשש שמא חזרו לקלקולם הראשון בשיטים, ושוב חטאו עם נשות מדין בשעת המלחמה, ולכן הם מבקשים כפרה. אך הלוחמים השיבו לו שאיש מהם לא חטא, והראיה לכך, שלא נפקד מהם איש במלחמה, ושבו כולם בשלום. והם מבקשים כפרה על כך שאולי בזמן הלחימה הם חטאו בהרהור ומחשבה – 'אם מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור לא יצאנו.

ונשאלת השאלה – מדוע אנשי המלחמה התעוררו רק באותו זמן לכפר על הרהורי עבירה ולא התעוררו לכך מיד בשובם מהמלחמה?

התשובה היא – התעוררות מבורכת זו היא זו תוצאה ישירה מכעסו של משה רבנו! כי מתחילה כששבו אנשי הצבא מן המלחמה וראו שלא נפקד מהם איש, היו בטוחים שהם צדיקים גמורים ונקיים מכל חטא ועוון, כיון שבאמת ידעו שאף אחד מהם לא חטא במעשה. אולם כשראו שמשה רבנו בכל זאת כועס עליהם, הבינו שיש דברים בגו, ובודאי שלא בא בליבו של צדיק כמשה רבנו כעס בחינם, וכנראה שעדיין ישנו שמץ עוון בידיהם. וכאשר פשפשו במעשיהם, מצאו שאף על פי שלא נכשלו במעשה עבירה, אולם בהרהור עבירה יתכן שנכשלו.

נמצא שכעסו של הצדיק הוביל אותם להתבונן במבט מעמיק לתוככי נפשם האלוקית ולגלות את פגם ההרהור, ומכיוון שקיבלו את גערת הצדיק באהבה זכו לתקן את נפשם בשלימות.

עלינו להפנים – כאשר צדיק כועס על אדם מסוים ומוכיח אותו בדברים קשים, גם אם לכאורה נראה לאותו אדם שכעס זה אינו מוצדק כלפיו, בכל זאת יש לו לקבלו באהבה ולשמוח בכך שמחה גדולה, כיון שבוודאי כעסו של הצדיק ביטל מעליו ומעל בני ביתו כל מיני גזרות קשות ורעות, ואם יקבל את כעסו של הצדיק באהבה ובשמחה יזכה בזכותו לכל מילי דמיטב.

מאמרים נוספים

מאמרים

חוקת – לעולם יהא אדם

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א החזיק אלפי אברכים ברשת כוללים ארצית, בשיחותיו הקדושות הוא היה חוזר ומדגיש לפניהם שתכלית הקמת הכוללים אינה לגדל תלמידי חכמים, תלמידי חכמים יש בשפע, בדורנו חסרים בני אדם! בראש ובראשונה תהיו ראויים לתואר אדם, ואחר כך תתקדמו ותתעלו למדרגות נוספות. היסודות של עבודת ה' מושתתות על מדות טובות והנהגות ישרות בין אדם לחברו,

המשך קריאה »
מאמרים

בלק – הכרת הטוב ממשיכה סייעתא דשמיא

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה מפליג מאוד בשבח מידת הכרת הטוב. כל מי שעזר לרב במלאכת הקודש של החזקת התורה וגמילות חסדים היה זוכה להארת פנים מעוררת פליאה והשתאות, והרב היה מרעיף עליו אהבה וכבוד לאין ערוך, מלבד מה שהוא היה טורח ומכתת רגליו לשמוח עמו בשמחתו ,לנחמו באבלו, לבקרו בחוליו. היה שגור על לשונו של הרב:

המשך קריאה »
מאמרים

גערה של צדיק – מפתח הישועות

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »
מאמרים

ענוה מסגלת השראת השכינה

סיפר מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: פעם ביקרתי בלוס אנג'לס לשם גיוס תרומות להחזקת האברכים היקרים, הלומדים ברשת הכוללים שלנו בכל רחבי הארץ. יהודי אחד יקר מאנשי המקום ביקש ממני לבקר במשרדו, ובאותו מעמד הרים תרומה מכובדת, לאחר מכן ביקש בתחנונים שאבוא לבקרו גם בביתו הפרטי כדי שאברכו גם שם. כדי לא לאכזבו נעתרתי לבקשתו, אולם כאשר הגעתי

המשך קריאה »
מאמרים

כל יהודי הוא אח

כח הנתינה של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה הפלא ופלא. את כל ליבו נפשו ומאודו הוא היה נותן כדי להקל מסבלו וכאבו של הזולת. יהודים שבאו להתייעץ עם הרב ושחו לפניו את מצוקתם, הרגישו כיצד הרב נוטל על עצמו את כאבם, ומתמסר כל כולו לסייע להם

המשך קריאה »
מאמרים

רבו מביאו לידי חיי העולם הבא

בכל מוצאי שבת, בשעה שהציבור היו מתאספים לתפילת ערבית היה מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נוהג לקרא בקול מהספר הקדוש תיקוני הזוהר, ולעתים היה מבאר קטע נבחר בבהירות נפלאה ובמתיקות שאין לה סוף. באחד השיעורים הללו הרב ביאר שצדיק אמת עוזר למקושריו לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם העליון, ובכוחו הרב הוא מחלצם מרדת שחת, ותוך כדי

המשך קריאה »