הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם, ולא כיבדם מעבר לכבוד שהוא רחש לכל יהודי, וזה מה שגרם להם לחוש שמדובר במקום של אמת! הרב שידר בעקביות לכל תומכי התורה, שהתורה תמשיך בכל מצב לעמוד על תילה, השאלה היא מי יזכה להיות ממחזיקיה ולהתברך בזה ובבא. ולכן הרב לא חת מפני איש, ולא חשש להוכיח גם את התומך הגדול ביותר, אם וכאשר הוא נהג שלא כשורה.

היו עשירים שנפגעו מתוכחתו של הרב, או שהם התקשו לקבל את העובדה שהרב אינו יוצא מגדרו לכבדם 'כרום מעלתם', ואשר על כן הפסיקו את תמיכתם באברכים. אלא שעם הזמן גילו שהם הענישו רק את עצמם, שהרי מוסדותיו הקדושים של הרב המשיכו להתקיים ואף התפתחו ביתר שאת, ואילו הם איבדו את כל רכושם וירדו מנכסיהם, כי הפוסק מלתמוך בתורה דומה לאדם החותך את הענף שעליו הוא יושב.

נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

בסיום פרשת במדבר למדנו שתפקידם של בני קהת היה לשאת את כלי המשכן: המנורה הטהורה, מזבח הזהב, שולחן לחם הפנים, ולמעלה מכולם, ארון הברית. ואף על פי שקהת לא היה בנו הבכור של לוי, אלא גרשון היה הבכור, בכל זאת התורה הקדימה לספר על תפקידם של בני קהת במשכן, מפני הזכות העצומה שנפלה בחלקם לשאת את הארון שבתוכו היו לוחות הברית.

בפרשת נשא התורה מפרטת את תפקידם של בני גרשון ובני מררי. בני גרשון נשאו את יריעות המשכן ומכסהו, מסך פתח המשכן, קלעי חצר המשכן ומיתריהם, ומסך פתח החצר. בני מררי נשאו את קרשי המשכן, עמודיו, בריחיו ואדניו, וכן את עמודי חצר המשכן, אדניהם, יתדותם ומיתריהם.

ביום הקמת המשכן התנדבו נשיאי ישראל שש עגלות לצורך משא המשכן, על פי ציווי הבורא יתברך מסר משה רבנו את העגלות לבני גרשון ובני מררי, כדי שיישאו בהן את משאם הכבד. אך בני קהת לא קבלו עגלות, משום שתפקידם של בני קהת היה לשאת את כלי המשכן על הכתף דווקא, כמו שנאמר: "ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו".

משקלו של ארון הברית היה עצום וכבד מנשוא. [על פי חישובים מדויקים, הארון עצמו והכפורת שעל גביו, לוחות שניות ושברי לוחות ראשונות שהיו מונחים בתוכו שקלו ביחד למעלה מחמישה טון!!!]

על פי דרך הטבע אין מציאות שארבעה לויים יוכלו לשאת משא כה כבד על כתפיהם, אלא שאמרו רבותינו: " ארון נשא את נושאיו". כלומר, מלבד מה שהארון היה פורח באוויר ונושא את עצמו, הוא היה נושא גם את נושאיו. למראית עין היה נדמה שהלויים הם אלו שנושאים את הארון, אלא שרק הם בעצמם הרגישו במוחש את גודל הנס המתרחש עימהם.

עלינו לבאר: מה המסר לדורות בנס נשגב זה שהארון היה נושא את נושאיו?

הארון שבו היו מונחות לוחות הברית, מסמל את לומדי התורה הקדושה, נושאי הארון מסמלים את היהודים העשירים שמשתדלים לתמוך בכספם בלומדי התורה, על מנת שיוכלו לעסוק בתורה בלב שמח ופנוי מטרדות הפרנסה, ובכך הם כביכול נושאים את התורה הקדושה.

אלא שעל העשירים להפנים, שלא הם אלו שנושאים את התורה, אדרבה! התורה היא זו שנושאת אותם, ואם יפסיקו לתרום מכספם למען החזקת התורה, התורה תמשיך לעמוד על תילה גם בלעדיהם, והם יפלו מטה מטה וירדו מדחי אל דחי. רק למראית עין נראה שהעשירים נושאים את בני התורה, אך לאמתו של דבר ההיפך הוא הנכון. בני התורה הם אלו שנושאים את העשירים שתומכים בהם, כיון שכל הסייעתא דשמיא והשמירה המעולה שיש לעשירים ולבני ביתם, הכל בזכות אותה תמיכה שהם תומכים בבני התורה.

משום כך אסרה התורה הקדושה להסיר את הבדים מהארון, כמו שנאמר: "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו", כדי לרמוז לכל העשירים הנושאים בכספם את לומדי התורה הקדושה – בדומה לבדים המשמשים לנשיאת הארון – לבל יסורו מדרך זו של תמיכה בלומדי התורה, אלא יתמידו ויתעצמו בתמיכתם תמיד, כיון שכל הצלחתם ופריחתם תלויה בכך.

לאחר אריכות ימים ושנים מקומם של עשירים אלו בשמים יהיה בדיוק באותו מקום שבו נמצאים בני התורה שבהם הם תמכו, כדברי המדרש: "עתיד הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי המצוות [נותני צדקה] אצל בני תורה בגן עדן", ולומד זאת המדרש ממה שנאמר: "כי בצל החכמה בצל הכסף"

כלומר, בסמוך לחופות שיעשה הקב"ה לבני התורה בגן עדן כשכר על עסקם ועמלם בתורה, הוא יעשה חופות לכל אותם יהודים יקרים שהחזיקו בכספם את אותם בני תורה, ובזכותם הם יכלו לשבת ולעסוק בתורה בלב שמח ופנוי מדאגה.

אולם כאמור, כל זאת הוא בתנאי שהעשיר אינו מחזיק טובה לעצמו על כך שהוא תורם לבני תורה, ואינו מרגיש שהוא זה שנושא את בני התורה ועושה להם טובה, אלא אדרבה! הוא מרגיש שבני התורה הם אלו שנושאים אותו ועושים לו טובה, ולכן הוא אסיר תודה כלפיהם על החסד הגדול שהם גומלים עימו.

אשריו ואשרי חלקו של כל אדם שזוכה להחזיק בכספו בני תורה יקרים השוקדים בלימוד התורה הקדושה יומם ולילה, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מכיר את מקומו שהוא המרוויח העיקרי.

מאמרים נוספים

מאמרים

אל יבוש מפני המלעיגים

פעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגין עליו, על כן ציוו רבותינו להיות עז כנמר בעבודת ה' יתברך ולהעיז פניו כנגד המלעיגין עליו ואל ימנע מלקיים המצוות המזדמנות לידו בשום אופן, ותחת אשר יבוש מבני אדם קרוצי חומר, יבוש ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציונו

המשך קריאה »
מאמרים

הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם,

המשך קריאה »
מאמרים

להתאחד עם כלל ישראל

מובא בילקוט שמעוני (על מלכים-א רמז קצה) שלעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

איכות מצמיחה איכות!!

לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

קדושת העיניים מסגלת ראיה בלתי מוגבלת

בחול המועד סוכות תשנ"ח מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נפצע קשות בתאונת דרכים, ובדרך נס הרב החלים וחזר לעמוד על רגליו. בתקופת הטיפול בבית הרפואה, הרופאים המליצו לרב על מנוחה מוחלטת ללא ביקורים. ואכן, אחיו של הרב ניצב בפתח המחלקה למנוע באדיבות מהמבקרים הרבים להטריד את מנוחתו של הרב. גם כאשר אשה מבוגרת מנתיבות הטריחה את עצמה, ובידיה

המשך קריאה »
מאמרים

רבו מביאו לידי חיי העולם הבא

בכל מוצאי שבת, בשעה שהציבור היו מתאספים לתפילת ערבית היה מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נוהג לקרא בקול מהספר הקדוש תיקוני הזוהר, ולעתים היה מבאר קטע נבחר בבהירות נפלאה ובמתיקות שאין לה סוף. באחד השיעורים הללו הרב ביאר שצדיק אמת עוזר למקושריו לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם העליון, ובכוחו הרב הוא מחלצם מרדת שחת, ותוך כדי

המשך קריאה »