ורחמיו על כל מעשיו

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א התאפיין בהנהגה של חסד ורחמים. גם כאשר הובאו בפניו מקרים קשים ביותר, הרב היה ממתיק את הדינים ומבטל גזירות קשות ורעות. אלפים ורבבות נושעו בזכות תפילותיו וברכותיו של הרב, באו עם מטען כבד מנשוא ויצאו מעודדים ושמחים עם בשורות טובות ומשמחות. גם במקרים קשים ביותר כשהיה נראה שאפסה תקווה וכבר נגזרה גזירה, הרב היה מעורר את רחמיו, וה' יתברך היה מיד ממלא את רצונו של הצדיק הרחמן, ומשפיע ישועה ורחמים בזכותו.

נערה ממשפחתי שלמדה בתיכון חרדי באזור המרכז, הפרה את אחד מכללי המשמעת במשובת נעורים, ובעקבות כך הנהלת התיכון החליטה מיידית על סיום לימודיה. אביה היה מקורב לאחד מגדולי ישראל, הוא ניגש אליו בשברון לב ותינה בפניו את כאבו, אלא שאותו צדיק הסכים עם החלטת התיכון, באומרו שנערה כזו צריכה להישאר בבית כדי שלא תשפיע לרעה על חברותיה…

צערם וכאבם של ההורים נגע לליבי, ובלי ידיעתם שאלתי את הרב יורם כיצד יש לנהוג במקרה זה? ואז הרב השיב לי תשובה שהממה אותי: וכי מדובר בבעל חי, שמעבירים אותו ממקום למקום בשל שיקולים אנוכיים?! מדובר בנערה עם כבוד עצמי, עם נשמה קדושה, עם משפחה מבורכת, להוריד הכל לטמיון כך בהינף החלטה?! חברי ההנהלה קיבלו החלטה פסולה, הם גוזרים על נערה כשרה כליה רוחנית וסבל נצחי רק מטעמי כבוד וגאווה. יש להם פחות יראת שמים מאשר לאותה תלמידה! החלטה כזו יש בה דיני נפשות, והיא צריכה להידון בפני בית דין הגדול. תגיד להורים שלה שלא יוותרו, שילכו להיפגש עם הנהלת התיכון, ויעמדו על כך שהיא תחזור מיד ללימודים. כמובן, רק לאחר שתבטיח שמעתה ואילך היא תשמור על כל הכללים כראוי.

ואז אמרתי לרב: הבעיה היא שאחד מגדולי ישראל הצדיק את ההחלטה… וזו הייתה תשובת הרב: יש צדיקים רחמנים שמרגישים את הלב של האדם, ויש צדיקים שאינם רחמנים והגישה שלהם היא 'ייקוב הדין את ההר'. הדור שלנו זקוק לצדיקים רחמנים, לעטוף, לקרב, לעודד, לראות חיובי… ה' יתברך אוהב את הצדיקים הרחמנים! תגיד להוריה של הנערה שאני מבטיח להם שהיא עוד תקים בית של תורה, קצת סבלנות, קצת רחמים והרבה אמונה בביתם.

בהקשר זה של צדיקים רחמנים נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

בפרשתנו נאמר על מי שחטא ועבר על מצוות לא תעשה שיש בה מלקות: "והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר. ארבעים יכנו לא יוסיף".

מפשוטו של מקרא מובן שמספר המלקות הוא ארבעים, שנאמר: 'ארבעים יכנו', אולם באו רבותינו הקדושים במשנה ופירשו: כמה מלקין אותו? ארבעים חסר אחת, שנאמר: 'במספר ארבעים' – מניין שהוא סמוך לארבעים". כלומר, יש להלקותו שלושים ותשע מלקות, שזהו המניין הסמוך לארבעים.

לאחר מכן מוסיפה הגמרא הקדושה: "אמר רבא: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב 'ארבעים' ואתו רבנן בצרו חדא".

כלומר: כמה טיפשים הם אותם אנשים שקמים לכבודו של ספר תורה ולא קמים לכבודו של אדם גדול בתורה. הלא בספר תורה נאמר שצריך להלקות ארבעים מלקות, ובכל זאת באו רבותינו והפחיתו מכה אחת, וקבעו שיש להלקות שלושים ותשע מלקות בלבד, ודבר זה מוכיח עד כמה גדולה מעלתם וחשיבותם של החכמים.

מדברי חז"ל הללו – 'ואתו רבנן בצרו חדא' – מדייק הרבי מליובאוויטש זיע"א דיוק נפלא ביותר: והיינו שנרמז בדברי הגמרא הללו שמי הם 'רבנן' האמיתיים, ומי הם החכמים האמיתיים שה' חפץ ביקרם – אלו אותם חכמים שיש בליבם רחמנות גדולה על כל יהודי באשר הוא, ומתוך כך הם משתדלים להפחית ממנו מכה, ולמעט את צערו עד כמה שרק ניתן.

ועיקר החידוש בזה הוא – לא רק על יהודי כשר וטוב צריך לרחם ולהשתדל למנוע ממנו צער, שהרי מילתא דפשיטא היא, אלא אפילו על יהודי שלפי דין התורה הקדושה נתחייב עונש של ארבעים מלקות מפני רשעתו – גם עליו יש לרחם, ולא לשוש למצות איתו את הדין בשלמותו ולהשקותו את כוס התרעלה עד תומה, אלא להשתדל בכל דרך אפשרית למצוא פתח גם לפי התורה להקל מעליו את חומרת העונש ולהפחית ממנו מכה וצער.

והנה עניין זה – לרחם על כל נברא בכלל, ועל כל יהודי בפרט – הוא יסוד ועיקר במהותם של עם ישראל וסימן ההיכר שלהם, כדברי חז"ל: 'שלושה סימנים יש באומה זו: הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים'.

על כן בני היקר, בכל פעם שתפגוש אנשים שאינם רחמנים, והם משתמשים בכוחם להרע לחלשים מהם, התרחק מהם כמטחווי קשת, וכאזהרת החכם מכל אדם: 'בני אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם, כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם'.

וכל עסקך יהיה אך ורק עם אנשים שליבם רחמן על כל אדם מישראל באשר הוא – 'שכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים'

וכך לימדנו הבעל שם טוב הקדוש שמי שמנצח יהודי בעולם הזה וגורם לו צער, נעשה מנוצח למעלה ומאבד את כל חלקו בעולם הבא! לכן תמיד השתדל להיות מהמנוצחים ולא מהמנצחים, מהנרדפים ולא מהרודפים, ובזכות זה ה' לא יעזבך לעולם, כמו שנאמר: 'והאלהים יבקש את נרדף'.

מאמרים נוספים

מאמרים

להתאחד עם כלל ישראל

מובא בילקוט שמעוני (על מלכים-א רמז קצה) שלעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

קדושת העיניים מסגלת ראיה בלתי מוגבלת

בחול המועד סוכות תשנ"ח מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נפצע קשות בתאונת דרכים, ובדרך נס הרב החלים וחזר לעמוד על רגליו. בתקופת הטיפול בבית הרפואה, הרופאים המליצו לרב על מנוחה מוחלטת ללא ביקורים. ואכן, אחיו של הרב ניצב בפתח המחלקה למנוע באדיבות מהמבקרים הרבים להטריד את מנוחתו של הרב. גם כאשר אשה מבוגרת מנתיבות הטריחה את עצמה, ובידיה

המשך קריאה »
מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »
מאמרים

איכות מצמיחה איכות!!

לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

דרשו ה' בהמצאו – כל ימות השנה

מצויים אנו בעיצומם של הימים הקדושים והנשגבים עשרת ימי תשובה, ימי רצון ורחמים עליהם נאמר: "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב", אשר בהם הקב"ה קרוב מאוד לכל קוראיו, ודלתי התשובה פתוחות להם לרווחה. מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה מדגיש בימים אלו שתכלית הכתיבה והחתימה בספרן של צדיקים גמורים מתבטאת בכך שהאדם יחיה חיי אלקות, שיכסוף וישתוקק לקרבת

המשך קריאה »
מאמרים

סוד התורה שמקרבת רחוקים

בשיעוריו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה קיימת תופעה ייחודית ונדירה! מצד אחד – תוכן שיעוריו היה עמוק ונשגב, מקיף ושוזר יחדיו את כל חלקי התורה. ומאידך – בין שומעי לקחו היו רבים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש, ואף רחוקים מאוד מהגדרה זו…

המשך קריאה »