חוקת – לעולם יהא אדם

מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א החזיק אלפי אברכים ברשת כוללים ארצית, בשיחותיו הקדושות הוא היה חוזר ומדגיש לפניהם שתכלית הקמת הכוללים אינה לגדל תלמידי חכמים, תלמידי חכמים יש בשפע, בדורנו חסרים בני אדם! בראש ובראשונה תהיו ראויים לתואר אדם, ואחר כך תתקדמו ותתעלו למדרגות נוספות. היסודות של עבודת ה' מושתתות על מדות טובות והנהגות ישרות בין אדם לחברו, המרוממות את העיִר פרא לדרגת אדם, ורק מי שהוא אדם יכול להיכנס בשערי העבודה בין אדם למקום.

חומש בראשית נקרא ספר הישר, כיוון שהתורה הקדושה מלמדת אותנו על אבותינו הקדושים שהיו ישרים, ועלינו ללכת בדרכם הישרה. אותם אנשים שמדלגים על היסודות של היושר והעדינות וקופצים לדרגת גאונים וצדיקים וכו' וכו', אם חלילה הם נוהגים שלא ביושר ושלא כשורה עם סביבתם הקרובה והרחוקה, מלבד הפגם שפוגמים בעצמיותם, שם שמים מתחלל על ידם, וגדול עוונם מנשוא. לכן כל החפץ בחיים ישכיל לנהוג בדרך ארץ ובצורה מכובדת בין אדם לחבירו, ושם שמים יתקדש על ידו, ומשם יעפיל למדרגות רוחניות נעלות.

נאיר נקודה של אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

"אָז יָשִׁיר יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת עֲלִי בְאֵר עֱנוּ לָהּ" – האור החיים הקדוש ביאר ששירת הבאר היא בעצם שירה לכבוד התורה הקדושה שנמשלה למים.

ואפשר לבאר מדוע התורה נמשלה לבאר מים, ללמדנו שכשם שבאר המים מזהה את הצדיקים, ומעלה לפניהם את מימיה – כמו שמצינו אצל אברהם אבינו, רבקה אמנו, יעקב אבינו ומשה רבינו – כדי שלא יצטרכו לטרוח לשאוב אותם ממעמקיה, כך גם התורה הקדושה כאשר היא מזהה אצל לומדיה מידות טובות, צניעות וענוה, מיד היא מעלה את מימיה הזכים לקראתם, ומגלה לפניהם את צפונותיה מסתריה וסודותיה, ומסייעת בידם לזכור את כל אשר הם לומדים.

ובאמת עיקר תכלית לימוד התורה היא להסיר מהאדם את המידות הגסות והבהמיות, הטבועות בו משעת לידתו, כמו שנאמר: "וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד", ולהפוך אותו לבחינת 'אדם'. דהיינו, בעל מידות טובות ואנושיות, כגון: רחמנות, רגישות, עדינות נפש וכיוצא בזה.

ורמז לכך ניתן למצוא בנאמר בפרשתנו: "זאת התורה אדם…" כלומר, זאת היא תכליתה של כל התורה – להעלות את לומדיה למדרגת 'אדם'. ובדומה לזה אנו אומרים בסדר הקרבנות של תפילת שחרית: 'לעולם יהא אדם ירא שמים…' כלומר, בראש ובראשונה עליך להיות 'אדם', דהיינו בעל מידות טובות ואנושיות, ורק אחר כך תוכל להיות גם 'ירא שמים'.

מספרים על אבי תנועת המוסר, הגאון הקדוש ר' ישראל מסלנט זיע"א, שהיה לו תלמיד אחד מתמיד עצום, גאון מופלג ובקי בכל סוגיות הש"ס. אותו תלמיד ערך מסיבת סיום הש"ס בביתו, והזמין לסעודת המצווה גם את רבו, ר' ישראל. קודם הסעודה התלמיד הרצה בפני רבו ובפני כל הנוכחים, מהלך גאוני השוזר בתוכו כמה וכמה מסוגיות הש"ס, תוך התייחסות מקיפה לדברי המפרשים הראשונים והאחרונים, והכל מתוך בהירות נפלאה מעוררת התפעלות.

לאחר מכן נכנס התלמיד למטבח, כדי לזרז את רעייתו להגיש את המאכלים המשובחים שהכינה לסעודה, והנה הוא ראה שיהיה איחור של כמה דקות בהגשת האוכל, מיד חמתו בערה והוא הגיב בקצף ורוגז על 'עצלנותה' של אשתו, נזף בה קשות והטיח בה מילים חריפות ומכאיבות.

אולם דבר אחד הוא לא ידע – שר' ישראל עמד באותם רגעים סמוך למטבח, ונחרד לשמוע את כל אותם דיבורים קשים ופוגעניים…

התלמיד סילק את ארשת הכעס שהייתה על פניו, ויצא מהמטבח מחויך ורגוע, ובקול חגיגי הוא הודיע לאורחים שבעוד מספר רגעים האוכל יהיה מוכן, ואז הם ייגשו לסעודת המצווה. תוך כדי שהוא פוסע מעדנות בין האורחים הרבים הוא הבחין שרבו, ר' ישראל, כבר לא נמצא בביתו.

במהירות הוא יצא מהבית לחפש את רבו, ומשראהו הולך ומתרחק מהבית מיהר את צעדיו והשיג אותו – 'מדוע כבוד הרב לא נשאר עמנו לסעודת המצווה?' שאל התלמיד במבוכה. 'מי אמר שסעודה זו נחשבת לסעודת מצווה?' השיב לו ר' ישראל בשאלה.

מבוכתו של התלמיד גדלה פי כמה, ושאלת רבו הייתה תמוהה בעיניו. אולם אז נעץ בו ר' ישראל את עיניו הקדושות ואמר לו בכאב גדול: 'דע לך ששמעתי היטב כיצד גערת באשתך במטבח, והזדעזעתי. היכן הכרת הטוב שלך על כל מה שהיא טרחה? היכן המידות הטובות ועדינות הנפש שמקנה התורה ללומדיה? אמנם מדרשתך נוכחתי לדעת שלמדת היטב את הש"ס, אולם עדיין אני תמה מה הש"ס לימד אותך', סיים ר' ישראל את דבריו הכואבים והלך לו.

נמצינו למדים ממעשה זה, שלא די שאדם לומד את התורה, אלא עליו להוריד אותה למטה מעשרה טפחים לעולם העשיה, לראות מה התורה לימדה אותו.

וכך הייתה דרכו של הרבי מליובאוויטש זיע"א להדריך את שומעי לקחו, שתמיד כשהם לומדים חלק מסוים בתורה: חומש, גמרא, הלכה, זוהר וחסידות או כל חלק אחר בתורה – שיחפשו באותו לימוד הוראות מעשיות לחיי היום יום בעבודת תיקון המידות וכדומה.

נסיים בדבריו הקדושים של הרמב"ן באגרת המפורסמת שכתב לבנו אהובו: 'והוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו'. קיום המצוות המעשיות באמת ויושר, היא הדרך העולה בית אל.

מאמרים נוספים

מאמרים

אהבת ישראל

העיקר זה אהבת ישראל. ולכן לפי בעל התניא מי שיוקדת בלבו אהבת ישראל, זה שובר את כל המחיצות שמפרידות בין האדם לקונו, וכאשר האדם שונא יהודי, כל המחיצות חוזרות. לכן דוד המלך שהוא שבר את כל המחיצות, ויעיד עליו המקרה של שמעי בן גרא, ואבשלום בנו, ואמנון בנו, ויואב בן

המשך קריאה »
מאמרים

להתאחד עם כלל ישראל

מובא בילקוט שמעוני (על מלכים-א רמז קצה) שלעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »
מאמרים

הוכח לחכם ויאהבך

מספר מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א – לפני מספר שנים בא לפני דיין חשוב, תלמיד חכם מופלג, ודמעתו על לחיו. בצער גדול סיפר לי שבתו הגדולה פרקה עול, והוא מרגיש כאילו נגזר עליו 'גזר דין מוות' ללא שום גוזמא. מכיוון שראיתי עד כמה גדול צערו ורציתי מאוד לעזור לו, ביקשתי לדבר עם הבת מספר דקות, כדי לנסות לרדת

המשך קריאה »
מאמרים

הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם,

המשך קריאה »
מאמרים

איכות מצמיחה איכות!!

לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »