כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו

ליל כל נדרי בישיבת רב פעלים – מאות אנשים מסתופפים בהיכל בית הכנסת במחיצתו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, כל המושבים המרופדים שתופסים מקום רב הוצאו מבית הכנסת כבר מבעוד יום, ואת מקומם ממלאים טורים טורים של כסאות פלסטיק. הרב בעצמו מושיב את המתפללים הקבועים ואת כל האורחים הרבים, ההתרגשות בשיאה ועיני כל המתפללים נשואות אל הרב הלבוש כולו לבן, ופניו להבים כמלאך ה' צבאות. למרות הצפיפות העצומה כולם מאושרים שזוכים הם להסתופף ביום הקדוש והנשגב במחיצת הרב, אשר משמש חזן בכל התפילות בנעימות ומתיקות שאין לתארה במילים.

רגעים ספורים לפני התקדש היום האדיר והנורא, כשהמחזור כבר פתוח בפיוט המרגש 'לך אלי תשוקתי', הרב ניגש לבימת החזן, הס מושלך בקהל העצום וכולם מלווים את הרב בעיניהם במבט אוהב ומעריץ. הרב פותח בהודאה לה' יתברך על המתנה הנפלאה שהעניק לעמו ישראל יום מחילה סליחה וכפרה, יום בו אנו מזדככים כמלאכי השרת ומעצימים את הקשר לבורא עולם, ועל כן עלינו להתאזר בסבלנות ולהתעלם מהצפיפות, להתמקד אך ורק בזכות הגדולה והעצומה שנפלה בחלקנו לאחות את חבל הכסף הקושר את נשמתנו לשורשה העליון, על ידי תפילות ואמירת סליחות בכוונת הלב ובהתלהבות.

הרב רוצה כבר לפתוח בתפילה אך הנה הוא מבחין שאחד מהאורחים הנכבדים התמקם בלית ברירה מאחורי הבימה, והוא ממש מדוכדך ומצוברח ממיקומו הלא מוצלח. הרב עושה עצמו כאילו לא ראה מי יושב מאחורי הבימה, והוא ממשיך בדבריו: דעו לכם! כל התפילות ברב פעלים עולות דווקא מאחורי הבימה, ולכן מי שיושב במקום זה עליו לדעת את גודל האחריות המוטלת על כתפיו, הוא השליח שלנו להעלות את התפילות לגנזי מרומים. ואז פנה הרב לאותו אורח ואמר לו: ברוך ה' זכינו וה' יתברך הושיב אותך במקום הטוב ביותר בבית הכנסת, אנא! כוון בתפילותיך למען הציבור כולו… רק לאחר שהרב הבחין שאותו אורח חשוב זקף את גוו בשמחה ואושר, הוא פתח בקדושה וטהרה בפיוט 'לך אלי תשוקתי'.

גם בשעה כה מרוממת ונעלית כשראשו של הרב שט בעולמות עליונים וטמירים, עדיין הוא מתייחס במלא הרצינות והרגישות להרגשת הלב של אחד המתפללים, והוא מתמסר כל כולו לרומם את רוחו ולשמחו .

אשרי מי שחווה את הנעימות והעריבות של יום הכיפורים במחיצת רבנו! היה אפשר להרגיש בחוש את איחוי ועיבוי חבל הכסף הקושר את נשמתינו לשרשה העליון. ובהקשר זה נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

בפרשתנו נאמר: "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו". פסוק זה מדבר על סוד נשמתו הקדושה של כל אחד ואחד מישראל, אשר מורכבת משתי בחינות: חיצוניות ופנימיות. כנגד חיצוניות הנשמה נאמר: 'כי חלק ה' עמו', וכנגד פנימיות הנשמה נאמר: 'יעקב חבל נחלתו'.

ביאור הדבר: כי נשמתו הקדושה של כל יהודי היא חלק משם הוי"ה ברוך הוא, בבחינת "חלק אלוה ממעל". עיקרה ופנימיותה של הנשמה נמצא למעלה בעולמות העליונים סמוך לכסא כבודו יתברך, ורק חלקה הקטן והחיצוני של הנשמה נמצא למטה בעולם הזה בתוך גופו של האדם.

כנגד חלק הנשמה שנמצא בעולמות העליונים נאמר: 'כי חלק ה' עמו', כי חלק זה עודנו מחובר ממש למקור שלו למעלה בשמים. וכנגד חלק הנשמה שנמצא למטה בעולם הזה בתוך גוף האדם נאמר: 'יעקב חבל נחלתו', כי חלק זה רחוק ממקורו ושורשו, והוא מחובר אליו על ידי חבל רוחני הנקרא "חבל הכסף".

דרך חבל זה, המחבר בין חלק הנשמה שבגוף לבין שורשו בעולמות העליונים, יורדות כל ההשפעות הגשמיות והרוחניות של האדם, ודרכו עולות כל תפילותיו של האדם לפני ה' יתברך, בבחינת "ותעל שוועתם אל האלהים". ועל כן צריך לשמור היטב על חוזקו של חבל זה, ולשמור מכל משמר שחלילה לא יפגם ויקרע.

האדמו"ר הזקן מבאר ב'אגרת התשובה' שחבל רוחני זה דומה על דרך משל לחבל עב השזור משש מאות ושלוש עשרה חבלים דקים, וכמו כן החבל המחבר בין חלק הנשמה שבגוף לבין שורשה בעולמות העליונים כלול משש מאות ושלוש עשרה מצוותיה של תורתנו הקדושה, וככל שהאדם נשמר מכל חטא ועוון ומקיים כראוי את כל מצוות התורה, כך חבל ההמשכה נשאר בשלמותו, והקב"ה מזרים דרכו לאדם חיות ושפע וכל טוב הן בגשמיות והן ברוחניות.

אך כשהאדם מבטל מצוה כלשהי או עובר על עבירה כלשהי, נפסק ונחתך אותו חבל דק שכנגד אותה מצוה, ובזה הוא מחסר מחבל ההמשכה, וככל שהוא מרבה לעבור על עוד ועוד מצוות, נפסקים עוד ועוד חבלים דקים מהחבל הכללי, והוא נעשה רופף ורעוע ביותר, והעברת השפע דרכו מצטמצמת למינימום. ואם הוא עובר חלילה על עבירה שחייבים עליה כרת, נכרת ונפסק החבל לגמרי, ונאבד הקשר שבין האדם לבוראו.

אפשר לאחות ולחזק את חבל הכסף על ידי תשובה שלימה, ובעיקר תשובה מאהבה, אשר עליה אמרו חז"ל: "גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם", ו"גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד". והיינו שיש בכח תשובה אמיתית מעומקא דליבא לאחות את הקרע שנוצר בין האדם לבוראו על ידי מעשיו הרעים, ולחבר אותו שוב לשורשו בכסא הכבוד.

והעיקר הוא לאחוז בלימוד התורה הקדושה, כיון שהתורה הקדושה היא המאירה לאדם את דרכו, ומלמדת אותו כיצד לתקן את מעשיו כראוי, וכפי שרמזו זאת רבותינו הקדושים אנשי כנסת הגדולה במה שתיקנו לומר בברכת השיבנו: "השיבנו אבינו לתורתך… והחזירנו בתשובה שלימה לפניך", והיינו שכדי לזכות לתשובה שלימה צריך, לאחוז בתורה הקדושה, והיא תדריך את האדם כיצד לשוב לבוראו.

וגם אם כבר היה האדם קודם לכן קובע עתים לתורה, עליו להוסיף ולהכפיל את הלימוד כמובא במדרש: "אם נכשל אדם בעבירה, חייב מיתה בידי שמים. מה יעשה ויחיה? אם היה למוד לקרות דף אחד – קורא שני דפים, ואם היה למוד לשנות פרק אחד – ישנה שניים".

האדמו"ר הזקן מבאר זאת בהמשך דבריו, שהוא כמשל לחבל שנקרע, שכאשר חוזרים וקושרים אותו יש לקושרו בקשר כפול ומכופל כדי שיתקיים ולא יתנתק. כמו כן, מי שפגם וגרם בכך שיחתך חבל ההמשכה המחבר בינו לבין קונו, כשרוצה לשוב ולקשור את החבל ולהתחבר לבוראו כבראשונה, עליו לקשור את עצמו לבורא בכפל כפליים מאשר בתחילה, ולהכפיל את עתותיו ללימוד התורה, כדי שיהיה הקשר בבחינת 'קשר של קיימא'.

והביאור בזה, כי מתחילה קודם שחטא היה די לו בדף אחד או בפרק אחד כדי למשוך על עצמו חיים עליונים, אולם אחר שחטא ונתחייב מיתה לשמים, מעתה עליו להכפיל תלמודו וללמוד שני דפים או שני פרקים, האחד כדי לפדותו ממוות, והשני כדי למשוך על עצמו חיים עליונים. האחד הוא כדי להוציאו מכף חובה, והשני כדי להעלותו לכף זכות. האחד הוא כדי להשלים את מה שחיסר בעולמות העליונים על ידי פגמו, והשני כדי להוסיף בהם אור כפי שמוטל עליו באופן הרגיל.

גמר חתימה טובה. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן.

מאמרים נוספים

מאמרים

חג הסוכות

בימי חג הסוכות צריך כל אדם להשתדל לשמח את העניים, וזאת על ידי שבכל יום ויום משבעת ימי חג סוכות – יכין מנה יפה ומכובדת ויתן אותם לעניים. ובכל יום ויום בשעה שהוא מפריש מנה, יאמר המנה הזו היא חלקו של בעל האושפיזין של היום.

המשך קריאה »
מאמרים

הוכח לחכם ויאהבך

מספר מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א – לפני מספר שנים בא לפני דיין חשוב, תלמיד חכם מופלג, ודמעתו על לחיו. בצער גדול סיפר לי שבתו הגדולה פרקה עול, והוא מרגיש כאילו נגזר עליו 'גזר דין מוות' ללא שום גוזמא. מכיוון שראיתי עד כמה גדול צערו ורציתי מאוד לעזור לו, ביקשתי לדבר עם הבת מספר דקות, כדי לנסות לרדת

המשך קריאה »
מאמרים

לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה

בדרך כלל כאשר אברך מעוניין להתקבל ללימודים בכולל מסויים, עליו לעבור מבחן התאמה, ובהתאם לכך ראש הכולל בוחן האם הוא מתאים לרמת הלימוד ולרמה הרוחנית של בני החבורה. אך אצל מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הדבר היה שונה בתכלית! כל יהודי מעצם היותו יהודי היה מתקבל בכבוד ללמוד תורת ה' בכולל 'רב פעלים'. בכולל התמזגו כל הרמות התורניות

המשך קריאה »
מאמרים

כל יהודי הוא אח

כח הנתינה של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה הפלא ופלא. את כל ליבו נפשו ומאודו הוא היה נותן כדי להקל מסבלו וכאבו של הזולת. יהודים שבאו להתייעץ עם הרב ושחו לפניו את מצוקתם, הרגישו כיצד הרב נוטל על עצמו את כאבם, ומתמסר כל כולו לסייע להם

המשך קריאה »
מאמרים

מסכת אבות

רן החפץ חיים היה אומר, שהמיוחד במסכת אבות הוא, שכל תנא אמר דוקא את הדבר שהוא בעצמו היה זהיר בו יותר מכל. כל תנא הצטיין ביותר במידה מסוימת ואותה הוא ביקש למסור לדורות הבאים. רק תנא שקיים בהידור את מה שהוא אמר, הוכנסו דבריו למסכת זו.

המשך קריאה »
מאמרים

גערה של צדיק – מפתח הישועות

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »