לכל יהודי יש חלק בתורה הקדושה

בדרך כלל כאשר אברך מעוניין להתקבל ללימודים בכולל מסויים, עליו לעבור מבחן התאמה, ובהתאם לכך ראש הכולל בוחן האם הוא מתאים לרמת הלימוד ולרמה הרוחנית של בני החבורה.

אך אצל מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הדבר היה שונה בתכלית! כל יהודי מעצם היותו יהודי היה מתקבל בכבוד ללמוד תורת ה' בכולל 'רב פעלים'. בכולל התמזגו כל הרמות התורניות והרוחניות, לפסיפס נפלא של לימוד תורה מתוך אהבת ישראל טהורה.

סיפר אחד האברכים: לאחר נישואיי בעיצומו של תהליך חזרה בתשובה פוטרתי מעבודתי, בטחוני העצמי הרקיע שחקים והייתי בטוח שתוך יום יומיים אמצא עבודה חדשה, אלא שהמציאות טפחה על פניי ונותרתי זמן רב ללא עבודה, כמובן שנעשיתי מיואש ומדוכדך מאוד. חבר טוב המליץ לי לבא להתברך מפי קדשו של הרב יורם שאמצא עבודה חדשה וטובה, כאשר שחתי לפני הרב את מצוקתי הוא הביט עליי בעיניו המאירות והטובות, ואמר לי: הנשמה שלך לא רוצה לעבוד, היא רוצה שתשב בכולל ותלמד תורה.

הגבתי בהלם מוחלט: אני?! אלמד תורה בכולל?! מעולם לא למדתי תורה! אני לא יודע איך לומדים, ומאין תהיה לי פרנסה?

הרב הניח על כתפי את ידו הקדושה ואמר לי בשיא הפשטות: אתה יודע ללמוד מצויין! המלאך לימד אותך בתשעה ירחי לידה, ויש לך חלק שהוא שלך ורק שלך בתורה הקדושה, ורק אתה יכול לגלותו, ואם תרצה ותתמסר ללימוד התורה תצליח מאוד. ובקשר לפרנסה – תעשה את המוטל עליך ותלמד תורה, וה' יתברך יעשה את המוטל עליו והוא ידאג לפרנסתך. בכל מקרה – מתי שתחליט הכולל שלנו מקבל אותך בזרועות פתוחות, ברוך הבא!

חזרתי לאשתי המום, לא ידעתי איך להציג בפניה את תשובת הרב… אבל כנראה שגם לה היה חלק רציני בתורה, היא ממש התלהבה ואמרה בפסקנות: מחר אתה מתחיל! ומאותו יום הכל היסטוריה… עד היום אני אברך השוקד על התורה הקדושה בשמחה ואהבה. ובקשר לשאלתכם: מה עם הפרנסה? ובכן תתפלאו לשמוע, אין לי הסבר לכך, אך העובדות מדברות בעד עצמן, לא חסר לנו דבר! והכל מידו הרחבה העשירה והפתוחה.

בהקשר לכך שלכל יהודי יש חלק בתורה,
נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

"אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם" – משה רבנו דאג לכנס לפניו קודם מותו את כל נשמות ישראל, הן את אלו שהיו בעולם בזמנו, והן את הנשמות העתידות להיות בעם ישראל עד סוף כל הדורות. בין את אלו שמחוברים לקדושה – בבחינת: "את אשר ישנו פה עימנו עומד היום לפני ה' אלוהינו", ובין את אלו שרחוקים ממנה כרחוק מזרח ממערב – בבחינת: "ואת אשר איננו פה עימנו היום" – ובכולם נטע שורש עמוק של חיבור פנימי לתורה הקדושה.

משה רבנו פעל בזה שכל יהודי שיהיה אי פעם בעולם, גם אם הוא יהיה רחוק מאוד מן הקדושה ובדיוטא התחתונה ביותר, הוא יוכל למצוא את עצמו בתורה הקדושה, ועל ידה יצליח לעלות משאול תחתיות, ומשם לשוב ולהתקרב לה' יתברך.

ודברים אלו מתקשרים באופן נפלא למה שאמר משה רבנו לעם ישראל בהמשך דבריו : "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא… כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

לפי פירוש רש"י, 'המצוה' האמורה כאן היינו לימוד התורה, ומשה רבנו התכוון להעביר בכך מסר חשוב ויקר לכל אחד ואחד מעם ישראל עד סוף כל הדורות, שהתורה הקדושה אינה מכוסה ואינה רחוקה משום אדם מישראל, ואפילו מהפחות שבפחותים, אלא היא קרובה אליו ביותר, ומיד כשירצה לאחוז בה היא תפתח לפניו את שעריה, תגביה ותרומם אותו, ותושיע אותו בכל המצטרך לו, הן בגשמיות והן ברוחניות.

וזו הסיבה האמיתית לכך שכשיהודי נקלע לשיעור תורה, או שמזדמן לו לשמוע דברי תורה אמיתיים בכל דרך שהיא, הדברים מחלחלים לעומק ליבו ועושים עליו רושם עצום, אפילו אם הוא רחוק ביותר מדרך התורה והמצוות. והיינו משום שלפני כמה אלפי שנים גם נשמתו נכחה באותו כינוס קדוש שכינס משה רבנו, והוא חיבר אותה לתורה הקדושה במידה כזאת שבכל זמן ובכל מצב שרק לא תהיה, היא תמצא את עצמה בתורה הקדושה ותקבל חיות ממנה.

כי באמת נשמתו של כל יהודי ויהודי מושרשת באחת מאותיותיה של התורה הקדושה, כי כל שישים ריבוא נשמות ישראל יונקות את חיותן מאותיות התורה, וכנרמז בשמם 'ישראל', שהוא ראשי תיבות "יש שישים ריבוא אותיות לתורה. ועל כך אנו מתפללים: 'ותן חלקנו בתורתך', והיינו שיגלה לנו ה' יתברך את חלקנו המיוחד בתורה ונחזיק בו בכל כוחנו כי הוא מקור חיותנו – בבחינת: "עץ חיים היא למחזיקים בה".

לכן יש להשפיע על כל יהודי לבוא לשיעורי תורה וכן להוסיף בקביעות עיתים לתורה כפי יכולתו, וזאת אפילו אם לעת עתה הוא רחוק ביותר משמירת התורה והמצוות בפועל, כי גדול כח התורה הקדושה להאיר אור עצום בנשמתו ולפעול בה גדולות ונצורות, עד שבסופו של דבר יזכה לעשות תשובה שלימה.

וזאת כפי שלימדונו חז"ל שהקב"ה אומר: "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" – מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב. כלומר, לתורה הקדושה יש כח עצום לקרב גם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ולהשיבו לדרך הישר. ונקט בדווקא לשון 'מאור' כי המאור הוא מקורו של האור, וממנו האור יוצא. ועל דרך משל, קרני השמש הן בחינת 'אור', וגוף השמש, הוא בחינת 'מאור'.

וכמו כן ברוחניות: אור הקדושה שנמצא בעולם הוא בחינת 'אור', והקב"ה, שהוא מקור האור והקדושה וממנו הם מושפעים לעולם, הוא בחינת 'מאור'. וזהו שרמזו חז"ל בלשונם: 'המאור' שבה מחזירן למוטב, והיינו שבתוך אותיותיה של התורה הקדושה שוכן הקב"ה בכבודו ובעצמו, שהוא בחינת המאור, ולא רק האור שלו בלבד, ולכן גדול ועצום כח התורה לקרב את האדם לבוראו יותר מכל דבר אחר.

והנה, לעומת פירוש רש"י שמה שנאמר כאן: "כי המצוה הזאת…" מדבר על מצות לימוד התורה כנ"ל. הרמב"ן מפרש שהפסוק מדבר על מצות התשובה.

ובאמת אין כל סתירה בין הפירושים, כי תשובה אמיתית היא רק זו שנלווה עמה לימוד תורה, שהרי התורה הקדושה היא המדריכה את האדם בדרכי התשובה ומלמדת אותו איזה מעשים לקרב ואיזה מעשים לרחק, ובלא לימוד התורה האדם הוא כעיוור המגשש באפלה ואינו יודע כלל באיזו דרך ישכון אור, ובודאי שלא יוכל לזכות לתשובה אמיתית ושלימה.

על כן עיקר הכל הוא שיאחוז האדם בלימוד התורה, ובזה יזכה לתשובה שלימה, וכמובא במדרש: אם נכשל אדם בעבירה, חייב מיתה בידי שמים. מה יעשה ויחיה? אם היה למוד לקרות דף אחד – קורא שני דפים, ואם היה למוד לשנות פרק אחד – ישנה שניים.

מאמרים נוספים

מאמרים

כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו

ליל כל נדרי בישיבת רב פעלים – מאות אנשים מסתופפים בהיכל בית הכנסת במחיצתו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, כל המושבים המרופדים שתופסים מקום רב הוצאו מבית הכנסת כבר מבעוד יום, ואת מקומם ממלאים טורים טורים של כסאות פלסטיק. הרב בעצמו מושיב את המתפללים הקבועים ואת כל האורחים הרבים, ההתרגשות בשיאה ועיני כל המתפללים נשואות אל הרב

המשך קריאה »
מאמרים

הרבי מליובאוויטש זיע"א – ג' תמוז תשנ"ד

ביום ראשון ג' תמוז תשפ"א ימלאו ז"ך שנים להסתלקותו לשמי רום של הוד כבוד קדושת האדמו"ר מרנא ורבנא מנחם מנדל זצוק"ל.   מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה קשור ברבי בכל ליבו ונפשו,ובכל הזדמנות הוא היה מספר בשבחיו ומעלותיו של הרבי ודורש בתורותיו העמוקות והבהירות. הרב סיפר שבהיותו משמש בקודש אצל הבבא סאלי זיע"א הוא נחשף לכך שהבבא

המשך קריאה »
מאמרים

והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווה

זכתה העיר באר שבע שהתקיים בה במשך שנים רבות שיעור קבוע של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בכל מוצאי שבת.

משתתפי השיעור היו שותים בצמא את דברי קדשו של הרב, וכל השבוע הם היוו להם מקור חיות ושמחה.

אחד מתושבי

המשך קריאה »
מאמרים

הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם,

המשך קריאה »
מאמרים

וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל

מספר תלמידו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: אני ורעייתי זכינו להסתופף בצלו הטהור של הרב, וכל חיינו התנהלו על פי דעתו הקדושה. לאחר שנות ציפייה לפרי בטן הורה לנו הרב: תפנו לטיפולי פוריות, זה רצון ה' יתברך, תקבלו זאת ברצון ותהיה לכם ישועה. כידוע, טיפולי פוריות דורשים הרבה כוחות גוף ונפש, בעינינו ראינו כיצד אנשים בעלי מעמד

המשך קריאה »
מאמרים

הצירוף והזיכוך יוצרים דירה בתחתונים

ממשיך הגוי ושואל: למה אתם מלים את בניכם? הרי ה' ברא אותם עם ערלה! השיב לו רבי עקיבא: משאלתך הראשונה ירדתי לסוף דעתך שלכך אתה חותר, ולכן השבתי לך שמעשי האדם נאים יותר, ואשר על כן אנו מלים את בנינו. רבי עקיבא לא הסתפק בתשובתו בלבד אלא המחיש זאת בהוכחה

המשך קריאה »