רבו מביאו לידי חיי העולם הבא

בכל מוצאי שבת, בשעה שהציבור היו מתאספים לתפילת ערבית היה מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נוהג לקרא בקול מהספר הקדוש תיקוני הזוהר, ולעתים היה מבאר קטע נבחר בבהירות נפלאה ובמתיקות שאין לה סוף.

באחד השיעורים הללו הרב ביאר שצדיק אמת עוזר למקושריו לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם העליון, ובכוחו הרב הוא מחלצם מרדת שחת, ותוך כדי דיבור הרב התנמנם… כשהרב פקח את עיניו הוא אמר: אתם זוכרים את פלוני אלמוני שנפטר לפני כמה שנים, מסכן! הנשמה שלו סבלה מאוד עד עכשיו, אבל עכשיו הייתה עת רצון, ובזכות שפעמים רבות הוא עזר לנו בעבודות חשמל בהתנדבות מליאה, שלפתי אותו משאול תחתיות, ומעכשיו נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים. ויהי לפלא!

בהקשר זה נאיר נקודת אור בפרשה מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות – ששת הנרות שבצידי המנורה רומזים לכלל נשמות ישראל, והנר האמצעי שבמנורה רומז לצדיקי האמת ששתל ושותל הקב"ה בכל דור, כמאמר חז"ל: 'ראה הקב"ה שצדיקים מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור'.

התורה הקדושה מצווה אותנו שכל ששת הנרות יפנו אל הנר האמצעי, לרמוז לנו שכל אחד ואחד מישראל שחפץ בטובתו הנצחית, חייב לידבק בצדיק אמיתי, ליהנות ממנו עצה ותושיה בכל תחומי חייו, הן הגשמיים והן הרוחניים, וככל שיורה לו הצדיק כן יעשה בתמימות ובפשיטות, ובזכות זה יראה ברכה בכל עמלו.

אדם צריך להמשיך עליו במשך כל ימיו את אור הצדיק. אסור שיקרה מצב שאדם חי בעולם שבעים-שמונים שנה והוא לא יודע מי הצדיק שאמור להוביל אותו בעולמות העליונים.

אדם שחי בעולם הזה ולא נקשר לצדיק אמיתי, יתכן שכאן למטה לא תהיה לו בעיה, אך כשיגיע למעלה לשמים ישאלו אותו: מי הצדיק שהוביל אותך עד הנה? ואם לא תהיה לו תשובה מספקת, יאלץ בעל כורחו לחזור בגלגול לעולם הזה. ועל כך רמזו חז"ל באומרם שרבו של האדם שלימדו חכמה – 'מביאו לחיי העולם הבא'.

אסור לאדם להישאר ללא רב! אדם צריך להתפלל הרבה תפילות ולזעוק לה' יתברך הרבה זעקות עד שיזכה אותו להדבק ברב תקיף וקשה מאוד, שידקדק אתו כחוט השערה, ולא יוותר לו אפילו על קוצו של יו"ד.

לאחר אריכות ימים ושנים השאלה הראשונה ששואלים את האדם  היא: "מיהו הרב שלך?", ואם אכן זכה להיות קשור בלב ובנפש בצדיק אמיתי, די בכך כדי להמתיק מעליו את כל הדינים. וגם אם חלילה הוא ראוי לעונשים כבדים ביותר בגלל מעשיו הרעים, זכותו של רבו הקדוש תעמוד לו להושיע אותו מכל העונשים הקשים ולהביאו לחיי העולם הבא בגן עדן. ולכן כשמזכירים שם של צדיק אמיתי מוסיפים 'זכותו יגן עלינו אמן' [ראשי תיבות זיע"א] כי זכותו של הצדיק מגינה על כל החוסים בו, לא רק בעולם הזה כי אם גם ובעיקר בעולם הבא.

וכן אדם שזוכה ללכת בדרכו של צדיק מסוים או ללמוד בספריו הקדושים, נחשב הוא לתלמידו של אותו צדיק, גם אם צדיק זה חי כמה מאות שנים לפניו. על דרך שאמרו חז"ל: 'הוי מתלמידיו של אהרן – אוהב שלום', וכן אמרו: 'כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו'. והיינו, שאם תלך בדרכו של אברהם אבינו או בדרכו של אהרן הכהן, תחשב בשמים לתלמידם. ועל דרך משל: מי שהיה רגיל בכל יום ללמוד בספר התניא שחיבר אדמו"ר הזקן רבנו שניאור זלמן זיע"א נחשב הוא לתלמידו של בעל התניא. וכשהוא יעלה לשמים וישאלוהו מיהו רבך? והוא ישיב – בעל התניא, יקראו לבעל התניא וישאלוהו האם זה תלמידך? ובעל התניא ישיב: 'בודאי! הרי בכל יום הוא היה לומד בספרי בשמחה ובאהבה', ובזכות בעל התניא הוא ינצל. וכן הדבר בנוגע לכל צדיק אמיתי אחר.

אל תלך לרב שיצחיק אותך, ייתן לך פרנסה וכו' וכו'. כל אלו הם מפורסמי השקר. תלך לרב שיכאיב לך קצת, יגרום לך לעשות חשבון נפש, ולשוב בתשובה שלימה. תלך לרב שבכל יום ויום יחבוט בך בלשונו הקדושה, חבטות קשות על מעשיך הרעים, ינשל ממך את כל התאוות והמותרות של העולם הזה, וישאיר אותך רק עם יראת שמים ועבודת ה'.

יתכן שיהיה לך מאוד קשה לשרוד עם רב כזה, אך אם תצליח לשרוד, תוכל להיות רגוע למעלה. בזכות זה לאחר אריכות ימים ושנים תזכה להסתופף בצילו של הקב"ה.

מאמרים נוספים

מאמרים

איכות מצמיחה איכות!!

לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו" (שה"ש ב, ט), והתפילות שמתפללים במקום מקודש זה רצויות ומקובלות מאוד בשמים, וזאת משום שבכותל המערבי מתפללים כל עם ישראל ביחד: ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, חב"ד, ברסלב, גור,

המשך קריאה »
מאמרים

סוד התורה שמקרבת רחוקים

בשיעוריו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה קיימת תופעה ייחודית ונדירה! מצד אחד – תוכן שיעוריו היה עמוק ונשגב, מקיף ושוזר יחדיו את כל חלקי התורה. ומאידך – בין שומעי לקחו היו רבים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש, ואף רחוקים מאוד מהגדרה זו…

המשך קריאה »
מאמרים

כל יהודי הוא אח

כח הנתינה של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה הפלא ופלא. את כל ליבו נפשו ומאודו הוא היה נותן כדי להקל מסבלו וכאבו של הזולת. יהודים שבאו להתייעץ עם הרב ושחו לפניו את מצוקתם, הרגישו כיצד הרב נוטל על עצמו את כאבם, ומתמסר כל כולו לסייע להם

המשך קריאה »
מאמרים

הצירוף והזיכוך יוצרים דירה בתחתונים

ממשיך הגוי ושואל: למה אתם מלים את בניכם? הרי ה' ברא אותם עם ערלה! השיב לו רבי עקיבא: משאלתך הראשונה ירדתי לסוף דעתך שלכך אתה חותר, ולכן השבתי לך שמעשי האדם נאים יותר, ואשר על כן אנו מלים את בנינו. רבי עקיבא לא הסתפק בתשובתו בלבד אלא המחיש זאת בהוכחה

המשך קריאה »
מאמרים

הארון נושא את נושאיו

עשירים רבים נקשרו למורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א בעבותות של אהבה, והם תמכו במוסדותיו בעין יפה וברוח נדיבה, ובכך הקלו מעליו את העול הכבד שהשתרג על צוואריו, עול החזקת התורה של אלפי אברכים, כן ירבו!

רובם ככולם מציינים בהתפעלות שהרב לא החניף להם,

המשך קריאה »
מאמרים

קדושת העיניים מסגלת ראיה בלתי מוגבלת

בחול המועד סוכות תשנ"ח מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נפצע קשות בתאונת דרכים, ובדרך נס הרב החלים וחזר לעמוד על רגליו. בתקופת הטיפול בבית הרפואה, הרופאים המליצו לרב על מנוחה מוחלטת ללא ביקורים. ואכן, אחיו של הרב ניצב בפתח המחלקה למנוע באדיבות מהמבקרים הרבים להטריד את מנוחתו של הרב. גם כאשר אשה מבוגרת מנתיבות הטריחה את עצמה, ובידיה

המשך קריאה »