סוד התורה שמקרבת רחוקים

בשיעוריו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה קיימת תופעה ייחודית ונדירה! מצד אחד – תוכן שיעוריו היה עמוק ונשגב, מקיף ושוזר יחדיו את כל חלקי התורה. ומאידך – בין שומעי לקחו היו רבים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש, ואף רחוקים מאוד מהגדרה זו…

אולם הכרת פניהם העידה שגם אם אינם מבינים את עומק הדברים, הם מתבשמים ונהנים מכל מילה היוצאת בקדושה ובטהרה מפי הרב. עיניהם עוקבות בהערצה ואהבה אין סופית אחר כל תנועה של הרב בשעה שהוא דורש בדברי אלהים חיים, ופניהם מביעות אושר עילאי על הזכות שנופלת בחלקם להיות נוכחים במעמד רוחני, כה נשגב ומעצים.

מהו סוד קסמו של מורנו הרב
שכולם נמשכו לתורתו ולדמותו המאירה???

את התשובה מעניק לנו הרב בכבודו ובעצמו בספרו הקדוש 'אמרי נועם' – פרשת במדבר: על הפסוק הפותח את פרשתנו: "וידבר ה' אל משה במדבר סיני", אומרים רבותינו הקדושים:

בשלושה דברים ניתנה התורה: באש ובמים ובמדבר. באש מנין? שנאמר: 'והר סיני עשן כולו וגו". ובמים מנין? שנאמר: 'גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים'. ובמדבר מנין? שנאמר: 'וידבר ה' אל משה במדבר סיני'

שלושת הדברים הללו שבהם ניתנה התורה, רומזים לשלושה דברים עיקריים אשר על ידיהם ניתן לזכות לכתרה של התורה הקדושה:

האש – רומזת שכדי לזכות בתורה הקדושה, צריך האדם לשרוף ולכלות את כל התאוות והמותרות, וכן כתב אדמו"ר הזקן בתניא קדישא בלשון קודשו: 'כמו שבנר הגשמי האור מאיר על ידי כיליון ושריפת הפתילה הנהפכת לאש, כך אור השכינה שורה על נפש האלוקית על ידי כיליון הנפש הבהמית. כלומר, כדי שאור התורה יאיר בנשמתו של האדם, חייב הוא לשרוף ולכלות את בחינת ה'בהמה' שבו [נפש הבהמית] המתאווה לכל מיני תאוות ומותרות.

המים – רומזים שכדי לזכות לראות את יופייה של התורה הקדושה, צריך להשתדל ללמוד אותה בעמקות ולא בשטחיות, בבחינת מה שנאמר: "מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה". כי כמו שבים יש עומקים שונים, ורק כאשר צוללים ומעמיקים זוכים לגלות את האוצרות החבויים, ומי ששט על פני המים לא רואה מאומה, כך גם בלימוד התורה הקדושה – רק מי שמשתדל לצלול לעומק מימיה האדירים של תורתנו הקדושה, זוכה לגלות חידושים נפלאים המשמחים את הלב והנפש, וגורמים קורת רוח שאין כדוגמתה בכל תענוגי העולם הזה.

המדבר – רומז שכדי לזכות בתורה הקדושה, אדם צריך להפקיר ולהשפיל את עצמו לפני כולם, כשם שהמדבר הוא הפקר וכולם דורכים עליו כאוות נפשם, כמאמר חז"ל: אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. כלומר, החכמה נמצאת דווקא במי שהוא בבחינת אין ואפס, ולא מחזיק את עצמו למאומה.

כל הצדיקים שלמדו את התורה הקדושה בכל שלושת האופנים הנזכרים [אש, מים ומדבר] זכו שחידושיהם בתורה ופסיקותיהם בהלכה התבדרו ונפוצו על פני תבל, ועשו רושם כביר בליבותיהם של כל עם ישראל למגדול ועד קטן. ודוגמא לדבר – מרן הבן איש חי זיע"א, שזכה שדבריו הקדושים בהלכה ובהגדה ובפנימיות התורה התקבלו באהדה בכל תפוצות ישראל, והם עושים פירות ופירי פירות גם עשרות שנים לאחר פטירתו מן העולם.

זכורני שבאחת הפעמים שיצאתי לחו"ל לצורך החזקת הישיבה הקדושה, הגעתי למשרדו של אחד מגדולי העשירים במקסיקו, לאחר שסיפרתי לו על הישיבה שברשותנו ועל האברכים הרבים שלומדים אצלנו, כן ירבו בע"ה, הוא ביקש שאומר לו איזה חידוש של הבן איש חי, מפני שהוא מאוד אוהב את הבן איש חי.

אמרתי לו חידוש נחמד של הבן איש חי מספרו "בן יהוידע" על הנושא שהוא למד במסכת חגיגה במסגרת הדף היומי. כאשר שמע העשיר את החידוש הוא שמח מאוד, ומגודל שמחתו הוציא ממגירתו תרומה של אלף דולר ונתן לי, תוך שהוא מדגיש שלכולם הוא רגיל לתת אך ורק מאה דולר, ולי הוא נתן אלף דולר! רק בגלל אהבתו לבן איש חי.

לאחר מכן אמר לי: 'בוא ואכניס אותך למשרדו של החבר שלי, כי גם הוא מאוד אוהב את הבן איש חי'. נכנסנו למשרדו של החבר, לאחר שאמרתי לו חידוש של הבן איש חי, אף הוא עשה כמעשה חברו והוציא ממגירתו תרומה של אלף דולר, כששמחה עצומה אופפת אותו.

מעשה זה הפליא אותי מאוד. מדובר בעשירים "עבים" ומגושמים ביותר, שכל ימיהם רואים לנגד עיניהם אך ורק דבר אחד בלבד – כסף! ואם כן, מה להם ולחידושיו של הבן איש חי? אלא שאז הבנתי שזהו כוחו של צדיק אמיתי, שעמל בתורה הקדושה מתוך דוחק וענוה יתירה – שתורתו מתפזרת בכל העולם, וניצוצין ממנה יורדים גם למקומות ולאנשים נמוכים ומגושמים ביותר, כדי להרימם משפלותם ולקרבם  לבורא יתברך.

מאמרים נוספים

מאמרים

הצירוף והזיכוך יוצרים דירה בתחתונים

ממשיך הגוי ושואל: למה אתם מלים את בניכם? הרי ה' ברא אותם עם ערלה! השיב לו רבי עקיבא: משאלתך הראשונה ירדתי לסוף דעתך שלכך אתה חותר, ולכן השבתי לך שמעשי האדם נאים יותר, ואשר על כן אנו מלים את בנינו. רבי עקיבא לא הסתפק בתשובתו בלבד אלא המחיש זאת בהוכחה

המשך קריאה »
מאמרים

רבו מביאו לידי חיי העולם הבא

בכל מוצאי שבת, בשעה שהציבור היו מתאספים לתפילת ערבית היה מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נוהג לקרא בקול מהספר הקדוש תיקוני הזוהר, ולעתים היה מבאר קטע נבחר בבהירות נפלאה ובמתיקות שאין לה סוף. באחד השיעורים הללו הרב ביאר שצדיק אמת עוזר למקושריו לא רק בעולם הזה אלא גם בעולם העליון, ובכוחו הרב הוא מחלצם מרדת שחת, ותוך כדי

המשך קריאה »
מאמרים

סוד התורה שמקרבת רחוקים

בשיעוריו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הייתה קיימת תופעה ייחודית ונדירה! מצד אחד – תוכן שיעוריו היה עמוק ונשגב, מקיף ושוזר יחדיו את כל חלקי התורה. ומאידך – בין שומעי לקחו היו רבים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש, ואף רחוקים מאוד מהגדרה זו…

המשך קריאה »
מאמרים

ירום ונישא

עלינו לדעת – פעולה טובה של הורים מושרשת לבניהם אחריהם, וגם כעבור אלף שנה היא תבוא לידי ביטוי. נביא לכך ראיה נפלאה מדבריו הקדושים של הרמ"ע מפאנו זיע"א במהות הויתור של יהונתן בן שאול לדוד המלך..

המשך קריאה »
מאמרים

אל יבוש מפני המלעיגים

פעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגין עליו, על כן ציוו רבותינו להיות עז כנמר בעבודת ה' יתברך ולהעיז פניו כנגד המלעיגין עליו ואל ימנע מלקיים המצוות המזדמנות לידו בשום אופן, ותחת אשר יבוש מבני אדם קרוצי חומר, יבוש ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציונו

המשך קריאה »
מאמרים

קדושת העיניים מסגלת ראיה בלתי מוגבלת

בחול המועד סוכות תשנ"ח מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א נפצע קשות בתאונת דרכים, ובדרך נס הרב החלים וחזר לעמוד על רגליו. בתקופת הטיפול בבית הרפואה, הרופאים המליצו לרב על מנוחה מוחלטת ללא ביקורים. ואכן, אחיו של הרב ניצב בפתח המחלקה למנוע באדיבות מהמבקרים הרבים להטריד את מנוחתו של הרב. גם כאשר אשה מבוגרת מנתיבות הטריחה את עצמה, ובידיה

המשך קריאה »